Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN STANOWI PODSTAWĘ PRAWNĄ OKREŚLAJĄCĄ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS PRACOOWNIA.PL.

KLIENT KORZYSTAJĄCY Z JEGO USŁUG AKCEPTUJE, ZAWARTE PONIŻEJ, AKTUALNE POSTANOWIENIA ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ.

  1. Jako taki cennik nie obowiązuje; stawka za zlecenie jest każdorazowo ustalana z klientem. Umieszczone na stronie Cennik stawki są jedynie wartościami poglądowymi.
  2. Złożenie zamówienia poprzez formularz kontaktowy, korespondencję mailową lub kontakt telefoniczny oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego postanowień.
  3. Płatność za usługę następuje: do 100 zł- po jej wykonaniu, powyżej tej kwoty- na początek wpłata zaliczki o ustalonej wysokości, pozostała część w formie ratalnej lub po wykonaniu usługi.
  4. Standardowy czas realizacji zlecenia nie powinien być krótszy niż 7 dni, za wyjątkowo krótki okres, zostają doliczone dodatkowe opłaty, ustalone indywidualnie.
  5. Nieczytelne pismo do przepisania lub niewyraźne nagranie do transkrypcji powoduje wzrost standardowej ceny o 25%, o czym klient zostaje każdorazowo poinformowany w trakcie ustalania warunków współpracy.
  6. Reklamacje, co do jakości opracowania lub jego niezgodności z ustaleniami, należy składać najdalej do 14 dni od otrzymania tekstu. Za informowanie o opisanych wyżej przypadkach po upływie tego terminu, może zostać doliczona dodatkowa opłata.
  7. Niewielkie zmiany w tekście, tzw. „kosmetyczne”, tj. przecinki, literówki, akapity, drobne dopiski itd.- są oczywiście bezpłatne. Natomiast, większe zmiany w tekście, całkowite przeformułowania sposobów na opracowanie danego tematu, zmiany „wizji promotora” lub Zleceniodawcy, konieczność dopisania ilości tekstu znacznie zwiększającej objętość opracowania, czy zmiany planu pracy- są płatne; podobnie, jak poprawki w tekstach lub częściach tekstów nie wykonywanych przez serwis pracoownia.pl.
  8. Reklamacje rozpatruje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy płatność za zlecenie została w całości uregulowana przez klienta.
  9. Prace i teksty będące efektem współpracy ze Zleceniodawcą są przygotowywane wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotowego zlecenia i przechowywane tylko na potrzeby rozwiązania ewentualnej reklamacji, natomiast nie stanowią, w żadnym wypadku, przedmiotu dalszej odsprzedaży ani żadnych innych transakcji.
  10. Prace i opracowania tworzone przez serwis pracoownia.pl są jedynie wzorem do dalszych, samodzielnych działań Zleceniodawcy i nie należy ich traktować, jako gotowych prac.
  11. Na życzenie Zleceniobiorcy może zostać przygotowana odpowiednia pisemna umowa, której podpisanie przez obie strony uruchamia proces realizacji zamówienia.
  12. Warunki współpracy z klientem i realizacji każdego zlecenia są omawiane indywidualnie, przed przystąpieniem do jego wykonania.

Postanowienia końcowe

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie opracowanych przez nas tekstów w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.

3. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili o wszystkich zmianach w nim dokonywanych zobowiązuje się jednak niezwłocznie poinformować na stronie internetowej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.